1) آب پاش های ضربه ای Impact Springlers جهت استفاده با فشار کم یا متوسط آب

۲) آب پاش های چرخی Rtators، فرفره ای Spinners، افشانه ها Sprayers قابل عرضه در سه نوع برنزی، برنجی، پلاستیکی از کشور ایتالیا و اسپانیا در نوع تنظیمی و تمام دور دارای دبی ها و ریزش های مختلف، همراه با قابلیت استفاده با فشار و شعاع پاشش مختلف.